, Ji’an Academy of Forestry Sciences, Ji’an Jiangxi 343009, China