, Department of Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Zagazig University 44519, Zagazig, Egypt., Egypt